Algemene voorwaarden Djeenius

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder leverancier: Djeenius, onderdeel van Evergreen Education, ingeschreven bij de kvk onder 88846903. Vestigingsadres verwersstraat 27, 5211 HT, ’s-Hertogenbosch, nader te noemen ‘Djeenius’

Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Djeenius een overeenkomst heeft afgesloten c.q. wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, iedere opdracht, iedere levering van goederen en/of diensten, iedere handeling en verkoopovereenkomst of overeenkomst van welke aard dan ook, door of met Djeenius.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met ons overeengekomen worden. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, opdracht, levering, overeenkomst of handeling waarop zij betrekking heeft.

1.4 Deze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de wederpartij, tenzij Djeenius de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.5 Indien Djeenius en een derde partij gezamenlijk betrokken zijn bij de uitvoering van bepaalde aanbiedingen, opdrachten, leveringen van goederen en/of diensten, handelingen of verkoopovereenkomsten ten behoeve van dezelfde wederpartij, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Djeenius van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.7 Indien Djeenius niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Djeenius in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Djeenius, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld.

2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze medewerkers binden Djeenius niet, tenzij zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 De voorkomende gegevens in onze aanbiedingen, prijslijsten en andere documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn niet bindend voor Djeenius.

2.4 Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij voor expliciet eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.

2.5 Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, verplichten Djeenius niet tot acceptatie van een order. Bij niet-aanvaarding wordt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis gesteld.

2.6 In geval van prijsverhogingen door toeleverancier(s), alsmede bij wijzigingen in belastingen of heffingen door de overheid opgelegd, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

 

Artikel 3 – Bestellingen
3.1 Bestellingen door particulieren, ontvangen via internet, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Annulering van bestellingen via internet zijn zonder kosten mogelijk binnen 48 uur na elektronische verzending van de bestelling. Indien een bestelling niet tijdig geannuleerd wordt en betaling blijft uit, is Djeenius gerechtigd handlingkosten te berekenen.

3.2 Bij het plaatsen van een bestelling, beneden een in de catalogus opgenomen orderwaarde, worden behandelingskosten in rekening gebracht.

 

Artikel 4 – Levering en transport
4.1 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het adres van de wederpartij zoals gegeven in de overeenkomst.

4.2 Indien de wederpartij bij aflevering van een zending een beschadiging constateert, dient de wederpartij de zending te weigeren of binnen 24 uur de schade te melden bij de vervoerder van de zending. Indien het aantal colli niet overeenstemt met de bestelling, dient er uitsluitend getekend te worden voor het aantal ontvangen colli.

4.3 Djeenius is te allen tijde gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

4.4 Opgave van leveringstermijnen geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Djeenius zal echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.

4.5 De leveringstermijn gaat in op het moment dat Djeenius de opdracht heeft aanvaard en volledige gegevens van de wederpartij door Djeenius zijn ontvangen.

4.6 Zodra Djeenius kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maakt, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden onder vermelding van een nieuwe leveringstermijn.

Artikel 5 – Risico
5.1 Vervoer van de bestelde goederen geschiedt voor risico van Djeenius en voor rekening van de koper, door een door Djeenius aangewezen vervoerder, tenzij anders overeengekomen. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra deze de goederen heeft ontvangen op het afleveradres.

5.2 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, worden deze door Djeenius opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 6 – Garantie
6.1 Djeenius verleent garantie m.b.t. door Djeenius geleverde producten voor een periode van één maand na levering. De garantie van Djeenius geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, onzorgvuldige behandeling, gebruik of onderhoud, reparatie door derden zonder onze voorkennis en goedkeuring of andere omstandigheden buiten de controle van Djeenius.

6.2 Op door derden aan Djeenius geleverde onderdelen wordt door Djeenius niet langer garantie verleend dan deze toeleverancier aan Djeenius verleent.

6.3 Garantie-aanspraken schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6.4 De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde en, indien door de wederpartij en/of de door hem ingeschakelde derden, werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

6.5 Indien een wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie, zal Djeenius allereerst trachten het geleverde te repareren. Vervangen wij, ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom. Djeenius sluit eventuele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij deze uitdrukkelijk uit.

6.6 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet, danwel niet tijdig nakomt, is Djeenius niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 7 – Reclamatie
7.1 Reclamaties op incorrecte uitvoering van bestellingen dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst c.q. aanbieding van de goederen, schriftelijk aan Djeenius te geschieden. Ruiling, vergoeding of terugname van goederen kan daarna niet meer plaatsvinden. Slechts indien en voorzover de reclamatie gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.

7.2 Reclamaties over facturen dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling
genomen.

Artikel 8 – Retourzending
8.1 Retourzendingen worden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring door Djeenius, niet aanvaard.

8.2 Geaccepteerde retourzendingen, indien de gemaakte fout aan Djeenius te wijten is, zijn voor rekening en risico van Djeenius.

8.3 Geaccepteerde retourzendingen op verzoek van de wederpartij, doch niet te wijten aan door Djeenius gemaakte fouten, zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Een schriftelijke specificatie, alsmede een kopiefactuur, dient vooraf toegezonden, danwel bijgesloten te
worden. Na ontvangst van de goederen, welke in onberispelijke staat dienen te verkeren, volgt ofwel creditering tegen de historisch berekende prijs, ofwel levering van nieuwe goederen.

8.4 Djeenius is gerechtigd om bij de retourzendingen, welke niet zijn te wijten aan door Djeenius gemaakte fouten, 10% verwerkingskosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van Djeenius totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Djeenius gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2 Geleverde goederen kunnen terstond door Djeenius worden teruggevorderd, indien de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen houdt, of Djeenius gegronde redenen heeft aan te nemen dat de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen zal houden. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname zullen blijken te hebben.
9.3 Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Djeenius gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Djeenius is gerechtigd deze goederen tot zich te nemen waar deze zich ook mogen bevinden en de terreinen van de wederpartij zonodig te betreden. Annulering en terugname laten ons recht
op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Djeenius op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
9.4 Door Djeenius geleverde goederen, die ingevolge lid 9.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 Djeenius is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien Djeenius daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Djeenius geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Djeenius niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
10.3 Djeenius heeft het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Djeenius tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
10.4 De partij die meent in overmacht te verkeren c.q. te komen verkeren, dient de andere partij daarvan per omgaande in kennis te stellen.
10.5 Bij overmacht van naar ons inziens blijvende aard kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
10.6 Djeenius is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voor de gebleken omstandigheid van overmacht.

Artikel 11 – Onvoorziene omstandigheden
11.1 Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, mag de meest gerede partij zich tot de rechter wenden met het verzoek de overeenkomst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12 – Betalingen
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige (betalings)korting, op een door ons opgegeven bank- of girorekening.
12.2 Indien een bestelling in gedeelten is geleverd, is Djeenius gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor binnen de gestelde betalingstermijn betaling te verlangen.
12.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichting voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Djeenius gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gebleven ten aanzien van haar betalingsverplichting.
12.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.5 Indien Djeenius na het sluiten van de overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, ook nadat Djeenius een bestelling geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd, heeft Djeenius het recht geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of te vorderen dat de wederpartij binnen een door Djeenius te bepalen termijn en op de wijze zoals door Djeenius zal worden aangegeven, zekerheid stelt voor nakoming van haar (verdere) betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Djeenius niet tot (verdere) uitvoering van deze of enige andere door de wederpartij met Djeenius gesloten overeenkomst verplicht.
12.6 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en na het verzenden van een aanmaning nog geen betaling is ontvangen, en de vordering door Djeenius aan een derde ter incasso uit handen is gegeven, is de wederpartij tevens verschuldigd het bedrag van de buitengerechtelijke inningskosten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Djeenius in geval van gebreken aan geleverde zaken of verlies, letsel, schade toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot reparatie of vervangen van bedoeld artikel.
13.2 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Djeenius niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder schade, aan roerend of onroerend goed of aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom
14.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij Djeenius. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
14.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

Artikel 15 – Bewijs
15.1 Behoudens tegenbewijs zijn in geval van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Djeenius beslissend.

Artikel 16 – Rechtskeuze en bevoegde rechter
16.1 Op iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen wederpartij en Djeenius wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
16.2 Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met, of voortvloeiende uit de met Djeenius gesloten overeenkomsten zullen, in afwijking van de wettelijke regels omtrent de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, worden gebracht voor de rechter van onze plaats van vestiging. Wij blijven echter bevoegd ons te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Indien het geschil volgens de wet behoort tot de absolute competentie van de kantonrechter zal het geschil ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
16.3 Er is sprake van een geschil indien één van de partijen dit schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.
16.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.5 Indien de koper een consument is heeft hij gedurende één maand het recht te kiezen voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.

Artikel 17 – Vindplaats voorwaarden
17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met Djeenius.
17.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend

Artikel 18 – Herroepingsrecht consumenten

18.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de verkoop en levering van producten of diensten gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden.

18.2 De in artikel 4.1 bedoelde wettelijke bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen. Voor diensten geldt dat de wettelijke bedenktijd ingaat op de dag nadat de overeenkomst is gesloten.

18.3 Wanneer de consument in eenzelfde order meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd of als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, vangt de in artikel 18.1 bedoelde wettelijke bedenktijd aan op de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste zaak respectievelijk zending of onderdeel heeft ontvangen. Bij een overeenkomst voor regelmatige leveringen van producten gedurende een bepaalde periode (abonnementen) geldt de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen als begindag van de bedenktijd.

18.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts behandelen en inspecteren zoals hij dat ook in een winkel zou doen. De behandeling van het product door de consument mag niet verder gaan dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik dat verder gaat dan als beschreven in dit artikel 18.4.

Artikel 19- Uitoefening en kosten herroepingsrecht consument
19.1 Als de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, dan moet de consument daartoe binnen de toepasselijke bedenktermijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding aan Djeenius zenden, of daartoe een andere ondubbelzinnige verklaring aan Djeenius doen. Dit modelformulier wordt de consument aangeboden in de orderbevestiging en is tevens te vinden op de website van Djeenius.

19.2 Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de in artikel 19.1 bedoelde verklaring, zendt de consument het product / de producten terug aan Djeenius. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking, en conform de door Djeenius verstrekte instructies.

19.3 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

19.4 Djeenius behoud zich het recht voor om de kosten van het terugzenden van het product aan de consument in rekening te brengen. De consument zal hiervan op de hoogte worden gesteld in het orderproces.

19.5 Djeenius vergoedt alle door de consument gedane betalingen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de ontvangst van de verklaring tot ontbinding als bedoeld in artikel 19.1. De consument kan echter pas nakoming vorderen van dergelijke terugbetaling, nadat Djeenius de geretourneerde producten heeft ontvangen of als de consument heeft aangetoond dat hij de producten retour heeft gezonden.

Artikel 20 – Uitsluiting herroepingsrecht consument
20.1 De consument heeft geen herroepingsrecht als bedoeld in artikel 18 van deze algemene voorwaarden bij:
a) een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst door Djeenius, indien (i) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en (ii) de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Djeenius de overeenkomst is nagekomen.
b) een consumentenkoop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
c) een consumentenkoop betreffende de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
d) een consumentenkoop betreffende de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
e) een consumentenkoop betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
f) een consumentenkoop betreffende de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
g) een consumentenkoop betreffende de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
– de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en – de consument heeft verklaard dat hij hiermee afstand doet van zijn herroepingsrecht.

Artikel 21 – Non-conformiteit
21.1 Djeenius staat ervoor in dat de afgeleverde producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

21.2 Djeenius doet geen andere toezeggingen dan het in artikel 21.1 bepaalde en geeft geen garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen van het afgeleverde, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Djeenius en de wederpartij.

21.3 Beantwoordt het afgeleverde in weerwil van artikel 21.1 niet aan de overeenkomst dan dient de wederpartij Djeenius hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de
hoogte te brengen. Djeenius zal allereerst trachten het ontbrekende te leveren of het geleverde te herstellen. Mocht Djeenius hieraan redelijkerwijs niet kunnen voldoen, dan zal Djeenius het geleverde vervangen. Vervangt Djeenius (slechts) onderdelen van het geleverde, dan worden de ter vervanging weggenomen onderdelen eigendom van Djeenius. Djeenius sluit eventuele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij deze uitdrukkelijk uit; voor consumentenkoop geldt het in artikel 7:24 BW bepaalde. Voor niet-consumenten geldt dat dit artikel 9.3 de enige remedie is voor de wederpartij in geval van non-conformiteit.

21.4 Consumenten hebben in aanvulling op het in artikel 9.3 bepaalde voorts het recht om (i) de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene de ontbinding niet rechtvaardigt, of (ii) de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene. Deze rechten ontstaan echter pas indien herstel en vervanging als bedoeld in artikel 21.3 onmogelijk zijn dan wel van Djeenius niet gevergd kunnen worden, of indien Djeenius tekort is geschoten in een verplichting als bedoeld in artikel 21.3. De consument heeft evenwel onmiddellijk recht op ontbinding dan wel prijsvermindering in de volgende gevallen:
a) Djeenius heeft het herstel of vervanging niet voltooid of heeft geweigerd het product / de producten aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
b) het product / de producten beantwoorden niet aan de overeenkomst ondanks een poging daartoe van Djeenius;
c) het niet beantwoorden van het product / de producten aan de overeenkomst is zo ernstig dat een onmiddellijke ontbinding of prijsvermindering gerechtvaardigd is;
d) Djeenius heeft verklaard of uit de omstandigheden blijkt duidelijk dat Djeenius het product / de producten door middel van herstel of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument aan de overeenkomst kan laten beantwoorden.

21.5 Het in dit artikel 21 bepaalde geldt niet voor gebreken die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, onzorgvuldige behandeling, gebruik dat afwijkt van normaal gebruik, onderhoud, reparatie door derden zonder de voorkennis en voorafgaande goedkeuring van Djeenius of andere omstandigheden buiten de controle van Djeenius.

21.6 Aanspraken uit hoofde van dit artikel21 schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

21.7 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig, nakomt is Djeenius niet gehouden tot het in artikel 21.3 en/of 21.4 bepaalde zolang die situatie voortduurt.